Betona pasūtīšana

Klientu atbalsts: Mob. + 371 65588888

Pasūtīt betonu online tagad

 • Pasūtījumus pieņem jebkurā rakstiskā vai mutiskā formā. Pasūtot nepieciešams norādīt vietu, laiku, nepieciešamo kvalitāti un daudzumu.
 • Pasūtītājs ir tiesīgs atsaukt pasūtījumu līdz brīdim, kad Piegādātājs ir uzsācis konkrētā pasūtījuma izpildi.
 • Betona piegādi apliecina Pasūtītāja pilnvarotas personas parakstīta kravas pavadzīme, kurā tiek fiksēts betona izgatavošanas laiks, laiks, kad betona transportētājs ieradies objektā , sākta izkraušana, beigta izkraušana, kāarī pasūtītais piegādes intervāls. Ja samaksa par transportu tiek veikta pēc nobraukto km skaita, tiek fiksēta automašīnas spidometra stāvoklis rūpnīcā un objektā.
 • Piegādātājs ir tiesīgs atteikties izpildīt pasūtījumu , ja Pasūtītājs ir pārsniedzis kredīta limitu vai nav savlaicīgi apmaksājis Piegādātāja pamatoti piestādīto rēķinu.
 • Par piegādes intervāla noteikšanu un ievērošanu atbild Pasūtītāja pilnvarotā persona vai darba vadītājs objektā. Abām pusēm savstarpēji vienojoties, var tikt veiktas operatīvas transportēšanas laiku un intervālu izmaiņas.
 • Pasūtītājs maksā par transporta kravu dīkstāvi objektā.Par dīkstāvi tiek uzskatīta novirze no pasūtītā piegādes grafika piegāžu intervāla neievērošana.
 • Pasūtītājs ir atbildīgs par piebraucamo ceļu objektā un iestrādes vietas sagatavošanu un nestspēju transporta un sūkņa mašīnu drošai darbībai.
 • Sūkņa apmaksa tiek aprēķināta saskaņā ar šādiem tarifiem:
 1. brauciens līdz objektam - transportēšanas tarifs;
 2. pirmā sūkņa uzstādīšana - sūkņa tarifs;
 3. sūknēšanas laiks - sūkņa tarifs;
 4. jebkuru sūkņa papildus aizkavēšanu objektā Pasūtītāja vainas dēļ –sūkņa tarifs;
 5. sūkņa dīkstāve Piegādātāja vainas dēļ - nav jāapmaksā.
 • Ja Pasūtītājs nav pienācīgi atsaucis pasūtījumu un atsakās to pieņemt, tam tomēr jāsamaksā par saražoto vai piegādāto betonu un transportēšanu līdz objektam.
 • Pasūtījuma izpilde var tikt atlikta uz vēlāku laiku, ja tās izpildi kavē nepārvarami šķēršļi, piem., satiksmes šķēršļi, mašīnu avārija u.c. Piegādātāja pienākums šādā gadījumā ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par radušos stāvokli.

SLĒDZOT LĪGUMU, JĀIESNIEDZ SEKOJOŠI DOKUMENTI:

 1. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības oriģinālkopija;
 2. Ar PVN apliekamās personas reģistrācijas apliecības kopija;
 3. Pilnvaroto personu saraksts.

e-pasts betons.lva@heidelbergmaterials.com